Karta zgłoszeniowa

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa dziecka, do naszego przedszkola, na rok szkolny 2020 / 2021

Prosimy o staranne wypełnienie i dokładne zapoznanie się z deklaracjami i zobowiązaniami w karcie przyjęcia, a następnie wysłanie kompletnej karty, za pomocą przycisku “wyślij kartę”

Proszę o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Ene – Due - Rabe” w Stalowej Woli od dnia:

Dane osobowe dziecka

Dane rodziców / opiekunów

Matka/opiekunka

Ojciec/opiekun

Dodatkowe informacje o dziecku

Czy dziecko jest na coś uczulone?
Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
Czy dziecko jest pod opieka poradni specjalistycznej?
Czy dziecko śpi w ciągu dnia?
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od
do

Deklaracje, zobowiązania rodziców

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka, wymienione poniżej pełnoletnie osoby o NUMERZE DOWODU OSOBISTEGO (poza rodzicami /opiekunami prawnymi).
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

1 Upoważniony/a

2 Upoważniony/a

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w przedszkolu.
Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola wizerunku mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z Opowieści Biblijnych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przesiewowych badaniach logopedycznych, prowadzonych przez logopedę.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przesiewowych diagnozach prowadzonych przez fizjoterapeutę.