Karta zgłoszeniowa

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa dziecka, do naszego przedszkola.

Prosimy o staranne wypełnienie i dokładne zapoznanie się z deklaracjami i zobowiązaniami w karcie przyjęcia, a następnie wysłanie kompletnej karty, za pomocą przycisku “wyślij kartę”

chłopiec z książkądziewczynka z wiewiórką

  Proszę o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Ene – Due - Rabe” w Stalowej Woli od dnia:

  Dane osobowe dziecka

  Dane rodziców / opiekunów

  Matka/opiekunka

  Ojciec/opiekun

  Dodatkowe informacje o dziecku

  Czy dziecko jest na coś uczulone?
  Czy dziecko posiada orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  Czy dziecko jest pod opieka poradni specjalistycznej?
  Czy dziecko śpi w ciągu dnia?
  Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od 
  do 

  Deklaracje, zobowiązania rodziców

  Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka, wymienione poniżej pełnoletnie osoby o NUMERZE DOWODU OSOBISTEGO (poza rodzicami /opiekunami prawnymi).
  Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

  1 Upoważniony/a

  2 Upoważniony/a

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w przedszkolu.
  Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola wizerunku mojego dziecka.
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z Opowieści Biblijnych
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przesiewowych badaniach logopedycznych, prowadzonych przez logopedę.
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przesiewowych diagnozach prowadzonych przez fizjoterapeutę.